Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.
 3. Training: cursus, training, opleiding, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Open training: een training geïnitieerd door DeHomme waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden..
 5. ‘In company’-training: training met deelname door deelnemer(en) uit hetzelfde bedrijf en/of organisatie.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten tussen DeHomme en opdrachtgever / deelnemer.
 2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training

 1. Inschrijving voor de door training van DeHomme te verzorgen open trainingen kan door opdrachtgever plaatsvinden door het inzenden per post van het ingevulde inschrijfformulier, door telefonische aanmelding, door aanmelding via de website of per email.
 2. DeHomme bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende training tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.
 3. Bevestiging van een inschrijving kan door het versturen van een factuur.
 4. De opdrachtbevestiging geeft de (aard van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4. Overeenkomst ter zake ‘in company’training

 1. Ter zake een ‘in company’-training zal opdrachtgever een offerte aanvragen bij DeHomme.
 2. De overeenkomst met betrekking tot (deelname aan) een ‘in company’-training komt tot stand door integrale acceptatie van de offerte.
 3. Acceptatie kan telefonisch of schriftelijk (per post, fax, e-mail of anderszins).
 4. De inhoud van de offerte geldt als weergave van de overeenkomst. Een afwijkende acceptatie van de offerte geldt als verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een uitnodiging tot het doen van een nieuwe offerte. DeHomme is niet verplicht tot het opstellen van een nieuwe offerte.

Artikel 5. Prijzen van open training

 1. Bij inschrijving via een inschrijfformulier (via de post, mail, internet of anderszins) of telefonische aanmelding gelden de trainingprijzen, zoals deze door DeHomme ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 2. In de trainingprijzen zijn de kosten voor het trainingmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 6. Prijzen van ‘in company’-training

 1. De trainingprijs die is vermeld in de offerte is slechts bindend gedurende de geldigheidsduur van die offerte.
 2. In de geoffreerde trainingprijs zijn de kosten voor het trainingmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 4. Als op een training BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

Artikel 7. Betaling

 1. Na inschrijving voor een training zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt deHomme een factuur met betrekking tot de training aan de opdrachtgever.
 2. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste trainingdag, zonder enig recht op korting of verrekening, ten kantore van deHomme of door middel van storting op een door deHomme aangewezen bank- of girorekening.
 3. Van hetgeen vermeld is in artikel 7 lid 2 kan worden afgeweken indien dit mondeling of schriftelijk is overeengekomen en indien dit op de factuur vermeld staat.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 2 of 3 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 5. Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor deHomme voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 8. Verplaatsing data ‘incompany’ training door de opdrachtgever

 1. Een trainingdagdeel kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.
 2. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het trainingbedrag in rekening gebracht.
 3. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige trainingbedrag verschuldigd.
 4. Voor alle incompany trainingen geldt een bedenktermijn van 7 werkdagen nadat de aanmelding bij deHomme is binnengekomen.

Artikel 9. Annulering open training door opdrachtgever / deelnemer

 1. Voor alle open trainingen geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen nadat de aanmelding bij deHomme is binnengekomen.
 2. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een open training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainingdag.
 3. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste trainingdag wordt € 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste trainingdag zal 50% van het verschuldigde trainingbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht.
 4. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste trainingdag is het volledige traininggeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 5. Annulering door de opdrachtgever van de trainingovereenkomst na aanvang van de training is niet mogelijk. Er zal geen restitutie plaatsvinden bij annulering na aanvang.

Artikel 10. Verhindering van deelnemer
Indien een deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de training, is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste trainingdag wordt aangemeld bij deHomme. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 11. Annulering door deHomme
DeHomme behoudt zich het recht voor de training te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste trainingdag. De opdrachtgevers worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. DeHomme zal het door de opdrachtgever betaalde traininggeld restitueren. Indien mogelijk biedt deHomme de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het traininggeld niet gerestitueerd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
DeHomme is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van deHomme of de annulering van de trainingovereenkomst door deHomme, tenzij aan deHomme opzet of grove schuld kan worden verweten.
Indien deHomme op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 13. Intellectueel eigendom

 1. Het verstrekte trainingmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de training, het trainingmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de training worden door deHomme voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van deHomme is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 14. Vervanging docent of trainer
DeHomme is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de trainingovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 15 Klachtenprocedure
Indien opdrachtgever / deelnemer een klacht heeft over deHomme, diens medewerkers en voor deHomme werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die is te vinden op www.dehomme.nl.

Artikel 16 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Door opdrachtnemer/deelnemer verstrekte informatie wordt door deHomme, diens medewerkers en voor deHomme werkzame personen vertrouwelijk behandeld. DeHomme conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van deHomme en overeenkomsten tussen deHomme en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter, tenzij de wet anders voorschrijft.